Vervoer

Vervoer van de leerlingen
De meeste leerlingen van onze school maken gebruik van taxi- of busvervoer.
De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van aangepast vervoer indien dat is toegewezen. De vervoerscoördinator van onze school (Loes Coppoolse) onderhoudt de contacten met de ambtenaar van het leerlingenvervoer. De meeste gemeenten hebben de uitvoering van het leerlingenvervoer overgedragen aan het ‘loket leerlingenvervoer’.

Vervoersarrangement
Voor elke leerling wordt een vervoersarrangement vastgesteld wat afgestemd is op de mogelijkheden van het kind.
Bij toelating voor het Speciaal (Basis) Onderwijs moet er een perspectief vervoer worden opgesteld, wat aangeeft op welke wijze de leerling naar school komt aan het einde van de schoolloopbaan.
Om toe te werken naar dit perspectief wordt er elk schooljaar samen met  de ouders een vervoersarrangement vastgesteld voor het volgende schooljaar.
Het streven van de gemeenten in Zeeland is dat elke leerling vervoer ‘op maat’ krijgt. Dat kan betekenen dat een leerling bij een halteplaats opgehaald wordt in plaats van voor de deur. Het kan ook zijn dat een leerling (in een groepje) gaat reizen met het Openbaar Vervoer. Als dit laatste het geval is, wordt er een traject opgezet om te leren reizen met de bus of trein. Dit traject wordt door de school uitgedacht samen met desbetreffende gemeente. Voor de uitvoering van het traject wordt de ‘Ambassadeur Openbaar Vervoer ingeschakeld.’

Aanvraag
De ouders moeten elk jaar een ‘aanvraag schoolvervoer’ indienen bij de gemeente. U krijgt daar in mei bericht van. vervoerscoördinator maakt dan voor elke leerling een vervoersadvies waarin staat op welke wijze de leerling vervoerd moet worden én wat de aandachtspunten zijn. Dit advies wordt besproken met de ambtenaar voor leerlingenvervoer van elke gemeente.  Nadat het advies verwerkt is bij de gemeente, krijgen de ouders bericht op welke wijze hun kind vervoerd gaat worden.

Vervoerspas
Voor leerlingen die in de bus of taxi een specifieke aanpak nodig hebben stelt de IB-er samen met de ouders een vervoerspas op. Hierop staat informatie voor de chauffeur zodat hij het gedrag beter kan begrijpen en bij kan sturen.

Problemen met vervoer
Het kan zijn dat u klachten hebt over het vervoer van uw kind. Ondanks dat de gemeenten verantwoordelijkheid hebben voor het leerlingenvervoer, investeren we als school in de begeleiding van chauffeurs. Dit omdat we het als school erg belangrijk vinden dat de leerlingen zich veilig voelen en het fijn vinden in de bus.
Problemen willen we zo vroeg mogelijk signaleren en aanpakken.
Waar moet u zijn?

Chauffeur Vervoerscentrale School
Tijdstip ophalen/thuisbrengen x x (indien u er met de chauffeur niet uitkomt.) x (indien u er met de chauffeur en de vervoerscentrale niet uitkomt.)
Rijgedrag/ veiligheid vervoermiddel x x x
Problemen in contact met de chauffeur x x
Problemen tussen kinderen onderling x x

Bij complexe problemen is het mogelijk dat ook het loket leerlingenvervoer/de gemeente in beeld komt.
Voor alle overige vragen: neem contact op met de chauffeur en/of school.

Bij verhindering
In het geval van verhindering bij het schoolgaan dient u als ouders de taxi(bus) af te melden via de vervoerscentrale (en vergeet vervolgens niet om school in te lichten). Denkt u er vooral ook aan bij: bid- en dankdagen (indien de datum afwijkt van de bid-/dankdag op het vakantierooster), feestjes, ziekenhuisbezoek e.d.

 

19-01-2024
Geslaagd

Trost op onze leerlingen! Beiden hebben de training Brug naar Werk gevolgd. Door deze erke [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!