Privacy Statement

Privacy statement voor gebruikers van onze website 

1. Inleiding 

In dit Privacy statement geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
De school houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het gestelde in ons Privacyreglement.

Dit betekent dat:

 1. Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens die wij via onze website ontvangen? 

U hebt persoonsgegevens op onze site achtergelaten om:

 • Absenties door te geven;
 • Informatie over de school aan te vragen;
 • Uw kind aan te melden voor onze school;
 • Uzelf aan te melden als lid van onze schoolvereniging. Wij verwerken deze gegevens met de volgende doelen:
 1. Het beveiligen van onze website.
 2. Om absenties door te kunnen geven aan de groepsleraar of andere rechthebbenden;
 3. De absenties te kunnen opnemen in onze verzuimregistratie;
 4. Om de door u gevraagde informatie over de school te kunnen verzenden;
 5. Om uw kind in te kunnen schrijven op onze school;
 6. Om u in te schrijven als lid van de schoolvereniging. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken. Voor:
  1. Uw IP-adres; NAW-gegevens van u of uw kind.
  2. Voornaam, tussenvoegsel, achternaam van uw kind; Groep waarin uw kind geplaatst is.
  3. Zie b.
  4. Uw voorletter(s), tussenvoegsel, achternaam en E-mailadres; NAW gegevens van u en uw kind; E-mailadres, telefoonnummer; Geboortedatum en geboorteplaats van uw kind, nationaliteit; BSN van uw kind; Uw kerkelijke gezindte / geloofsovertuiging; Groep en leerjaar waarin uw kind geplaatst wordt.
  5. Uw NAW-gegevens; E-mailadres, telefoonnummer; Uw kerkelijke gezindte / geloofsovertuiging.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u via de website aan ons zendt verstrekken wij niet aan externe partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de beveiliging op onze website. Uw IP adres wordt naar hen verzonden om de firewall goed te laten werken, maar niet opgeslagen. Wij geven alleen persoonsgegevens door aan partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EEU.

 

Bewaartermijnen 

De school bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alleen bevoegde personen kunnen kennis nemen van de via de website verstuurde gegevens;
 • Zij hebben een geheimhoudingsverklaring getekend;
 • We hanteren gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op het gebruik van onze website;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij via de website van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Informatie en klachten

Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het mailadres support@fgplein.com .

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de via de website verstrekte persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via de functionaris gegevensbescherming. (support@fgplein.com). Komen wij er samen met u niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de externe klachtencommissie van onze school of bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

19-01-2024
Geslaagd

Trost op onze leerlingen! Beiden hebben de training Brug naar Werk gevolgd. Door deze erke [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!