Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Op onze school hebben we ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staan. Ouderbetrokkenheid draagt immers substantieel bij aan het leersucces van kinderen op zowel sociaal-emotioneel vlak als op cognitief gebied. Wij vinden het van groot belang dat ouders zich welkom voelen op onze school en dat ze zich gehoord weten.

Op onze school hebben we het adviesteam ouderbetrokkenheid. In het adviesteam zitten ouders en personeelsleden. Het adviesteam ouderbetrokkenheid heeft louter een adviserende taak naar school toe en stel dus geen beleid vast.

In het advies team zitten de volgende personen:
Mettie de Braal (school), Willeke Last (school), Jeantina Machielsen (school), Peter van der Linden (school), Annet van der Ploeg (ouder), Jolanda Deurloo (ouder), Geertje Nieuwdorp (ouder), Corinne Maljaars (ouder) en Martin Niewenhuijse (school).

De leden van het adviesteam vinden het belangrijk dat u hen aanspreekt als u een tip heeft voor de school of een verbeterpunt. Ook hebben we een mailadres waar u terecht kunt met uw opmerkingen, graag zelfs. adviesteamouderbetrokkenheid@specialescholenkapelle.nl

Deze activiteiten hebben we als school gedaan in kader van ouderbetrokkenheid 3.0:

 • In 2017/2018 zijn we als team gestart met de cursus ouderbetrokkenheid 3.0 onder leiding van Peter de Vries van het onderwijsbureau CPS. Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat uit van een op samenwerking gerichte school.
 • Het CPS heeft gesprekken gevoerd met ouders en leerlingen en een enquête afgenomen onder alle ouders en personeelsleden.
 • De resultaten hiervan zijn besproken op een hiervoor speciaal georganiseerde samenwerkingsdag met personeel en ouders
 • Op de samenwerkingsdag zijn de tien kenmerken van een school met een adequate ouderbetrokkenheid gepresenteerd en besproken
 • Wij hebben een regiegroep ouderbetrokkenheid opgericht, waarin zowel ouders als personeelsleden zitten, die regelmatig bij elkaar komt. Deze regiegroep geeft allerlei adviezen aan school, waarbij steeds rekening gehouden wordt met de 10 kenmerken van goede ouderbetrokkenheid.
 • Het leerlingendossier van school is bekeken en in orde bevonden.
 • Inmiddels is deze groep omgevormd tot het adviesteam ouderbetrokkenheid. Hierdoor wordt het duidelijker dat de regiegroep ook een klankbordgroep en verbeterteam is. Het adviesteam wil graag meedenken over praktische zaken van het beleid zoals het invoeren van een nieuwe methode. Als daar in het lerarenteam over gesproken wordt, kan het adviesteam er ook voor zorgen dat er een ouder aangezocht wordt die meedenkt. Die ouder hoeft niet zelf in het adviesteam te zitten. Het adviesteam wil ook graag een doorgeefluik zijn voor tips en verbetersuggesties. Leden van het adviesteam zorgen er dan voor dat de tips/vragen bij de desbetreffende personen/clubs komen. Uiteraard hebben we het dan niet over zaken die een enkele klas of personeelslid betreft! Op momenten dat er een (grote) groep ouders aanwezig is, zijn er ook leden van het adviesteam. Daarnaast zijn de leden ook op andere momenten aan te spreken en heeft het advies een eigen mailadres voor het doorgeven van tips en verbeterpunten.

Deze zaken zijn door school overgenomen op advies van de regiegroep/het adviesteam ouderbetrokkenheid:

 • Er is een buddysysteem gekomen waarbij nieuwe ouders gekoppeld worden aan ouders die de school al langer kennen. Natuurlijk alleen bij mensen die daar behoefte aan hebben. Er worden ervaringen uitgewisseld over bijvoorbeeld het omgaan met een bepaalde diagnose van een kind, het taxivervoer, hoe je speelafspraken maakt of hoe je een verjaardag viert met klasgenoten. Dit buddysysteem is duidelijk een aanvulling op de informatie en gesprekken met school: het is niet de bedoeling dat buddy’s zaken gaan overnemen waar het personeel van school niet aan toe komt.
 • De gezamenlijke nieuwsbrief met (V)SO Eben Haëzer is afgeschaft. Ouders blijken vooral geïnteresseerd te zijn in informatie vanuit de groep van hun kind. Er is vaak minder interesse voor schoolbrede, laat staan schooloverstijgende zaken. Er wordt nu vier keer per schooljaar een nieuwsbrief SBO uitgegeven. Maar daarnaast gaat er minimaal één keer per maand informatie vanuit de klas naar de ouders.
 • In de Nieuwsbrief SBO heeft het adviesteam ouderbetrokkenheid vanaf heden een eigen rubriek. Hier worden de recente ontwikkelingen genoemd en zaken die in de pijplijn zitten. Ook op de website hebben we een kopje ouderbetrokkenheid. Naast genoemde zaken uit de nieuwsbrief wordt daar ook vermeld welke adviezen er in het verleden zijn gegeven en wat er met de tips en verbetersuggesties van ouders is gedaan.
 • Wij beginnen elk schooljaar met een startgesprek. Dit gesprek vinden wij heel belangrijk vanwege de opbouw van een goede relatie ouder-kind-school. De gesprekken worden gevoerd met het klassenteam, de ouders en het kind.
 • Als uw kind remedial teaching krijgt en/of logopedie, dan voeren de RT-er en logepedist eveneens een startgesprek met u als ouder.
 • Wij maken tijdens het startgesprek afspraken hoe de oudercontacten dit schooljaar gaan. Dat op basis van de wensen van ouders en school waarbij wij steeds in het oog houden welk contact goed is voor het kind.
 • Wij starten in de tweede schoolweek van een schooljaar met een nieuwjaarsreceptie voor ouders en leerlingen in de groepen met als doel: kennismaken met elkaar.
 • In de vijfde schoolweek hebben we per klas een info-avond. Hierbij gaat het niet om kennismaking, maar om informatieverstrekking over het werken in de groep.

Welke adviezen zitten er in de pijplijn?

 • Het adviesteam stelt voor om de viering van een Christelijke feestdag in de kerk niet meer samen met (V)SO Eben Haëzer te doen, maar alleen als SBO Samuël. Reden: de twee scholen werken ook verder volledig naast elkaar, ieder op hun eigen terrein. De bijeenkomst wordt zo minder massaal en de leerlingen ervaren de viering als iets echt van hun eigen school. Dit advies wordt voorgelegd aan de medezeggenschapraad (MR) en het SBO-brede team.
 • Het adviesteam wil graag met de medezeggenschapraad (MR) overleggen of er een SBO ouder uit de MR in onze regiegroep kan komen. Wij willen er voor waken op elkaars terrein te zitten en wij willen op zijn minst transparant zijn in onze werkzaamheden. Door een ouder van de MR in ons midden te hebben zijn volgens ons de lijntjes kort.
 • Wij zouden graag meedoen met het initiatief “Samen zijn wij school”. Daarin werken onder het CPS en Driestar Educatief mee. Het gaat hierbij om een dit schooljaar te houden ontbijtsessie met allerlei mensen die belang hebben bij onze school over het onderwerp ouderbetrokkenheid op SBO Samuël.
 • Wij willen een heldere visie ontwikkelen op samenwerking tussen school en ouders, samen met alle betrokkenen.

 

 

 

 

 

 

22-12-2023
Units

Er worden binnenkort twee units op het plein geplaatst. De leerlingen vinden het erg leuk [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!