ANBI

 

Naam van de instelling Stichting voor speciaal onderwijs op gereformeerde grondslag in Zeeland
RSIN/fiscaal nummer 006850716L01
Contactgegevens Het postadres is:

Postbus 99

4420 AC Kapelle

Tel. 0113-330087

e-mail: info@specialescholenkapelle.nl

Doelstelling Conform artikel 3 van de statuten:

De stichting stelt zich ten doel het doen verstrekken van speciaal onderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het stichten en in stand houden van één of meer scholen voor speciaal onderwijs, alsmede door andere wettige middelen om dit doel te realiseren.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan Zie het schoolplan SBO 2015-2019

het schoolplan SO4 2015-2019

het schoolplan ZML 2015-2019

Bestuurssamenstelling Het College van Bestuur bestaat uit één of twee personen. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de uitoefening van het bevoegd gezag en de uitvoering van de bestuurlijke taken.

Momenteel bestaat het CvB uit één lid, dhr. J. de Nooijer

Samenstelling van de
Raad van Toezicht
  • Dhr. J. Nijsse (voorzitter)
  • Dhr. P.M. Bouwense
  • Dhr. H.J. Knulst
  • Dhr. S. de Vos
Beloningsbeleid De functie van dhr. J. de Nooijer is een bezoldigde functie. De functies van de RvT-leden zijn onbezoldigd. Ze kunnen alleen aanspraak maken op een onkostenvergoeding voor o.a. reiskosten.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten Zie het Jaarverslag2018
Financiële verantwoording Zie Jaarverslag

 

Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!