Stichting

De scholen en de Dienst Ambulante Begeleiding vallen onder de Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in Zeeland. Binnen deze stichting fungeert het College van Bestuur als bevoegd gezag. De wettelijke toezichthoudende taken vallen onder verantwoordelijkheid van een Raad van Toezicht.

Grondslag:
De stichting heeft als grondslag de Heilige schrift als het onfeilbaar Woord van God, in de zogeheten Statenvertaling, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode te Dordrecht van 1618 en 1619.

Zowel het personeel als de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die één van onze scholen bezoeken dienen de grondslag van harte te onderschrijven.

Correspondentieadres:
Stichting voor speciaal onderwijs op Gereformeerde Grondslag in Zeeland
T.a.v. J. de Nooijer
Postbus 99
4420 AC Kapelle

Algemene gegevens:
Rekeningnummer: NL 23 RABO 0380 5671 13
Kamer van Koophandel nummer: 41113833
BTW nummer: n.v.t. (vrijstelling)

Zie ook de statuten

 

19-01-2024
Geslaagd

Trost op onze leerlingen! Beiden hebben de training Brug naar Werk gevolgd. Door deze erke [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!