Stichting

De scholen en de Dienst Ambulante Begeleiding vallen onder de Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in Zeeland. Binnen deze stichting fungeert het College van Bestuur als bevoegd gezag. De wettelijke toezichthoudende taken vallen onder verantwoordelijkheid van een Raad van Toezicht.

Grondslag:
De stichting heeft als grondslag de Heilige schrift als het onfeilbaar Woord van God, in de zogeheten Statenvertaling, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode te Dordrecht van 1618 en 1619.

Zowel het personeel als de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die één van onze scholen bezoeken dienen de grondslag van harte te onderschrijven.

Correspondentieadres:
Stichting voor speciaal onderwijs op Gereformeerde Grondslag in Zeeland
T.a.v. J. de Nooijer
Postbus 99
4420 AC Kapelle

Algemene gegevens:
Rekeningnummer: NL 23 RABO 0380 5671 13
Kamer van Koophandel nummer: 41113833
BTW nummer: n.v.t. (vrijstelling)

Zie ook de statuten

 

21-09-2022
BHV'ers in actie

Op woensdag 21 september 2022 hebben de BHV'ers/EHBO'ers van beide scholen een herhalingsc [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!