Kwaliteitsplan

De kwaliteit van DAB Kapelle wordt gewaarborgd door de Commissie van Begeleiding (CvB). In de CvB hebben een orthopedagoge NVO-generalist en de teamleider van de ambulante dienst zitting. De CvB heeft als doel de kwaliteit van de ambulante begeleiding te bewaken en de ambulant begeleider te ondersteunen bij het uitvoeren van de begeleiding. Iedere leerling wordt tijdens het AB-traject twee keer per cursusjaar besproken in de CvB.

De medewerkers vergroten hun expertise door deelname aan intervisiegroepen (twee keer per jaar) en scholing.

DAB Kapelle en de dienst van Kindop1 hebben een samenwerkingsovereenkomst om de ambulante begeleiding voor gedragsproblematiek op de scholen van het samenwerkingsverband Berseba gestalte te geven. Via de DAB Kapelle wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van Kindop1.

Alle Zeeuwse ambulante diensten (Auris, Berkenschutse, DAB Kapelle, Kindop1, Sensis, Visio) maken gebruik van elkaars expertise door middel van collegiale consultatie.

De orthopedagoog van Driestar Educatief of Kersten Onderwijs Centrum (KOC) die verbonden is aan de basisschool wordt door de Ambulant Begeleider op de hoogte gehouden van de ontwikkeling rondom een AB-leerling. De ambulant begeleider kan, indien nodig, contact zoeken met de desbetreffende orthopedagoog om complexe hulpvragen te bespreken.

Zie ook het Kwaliteitsplan DAB Kapelle

en de  Samenvatting evaluatie 2019-2020

 

Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!