Organisatiestructuur

Bevoegd gezag
Het wettelijke bevoegd gezag van de scholen wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB), dat bestaat uit één of twee bestuurders. De wettelijke toezichthoudende taken liggen bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert vrijwel altijd in aanwezigheid van het College van Bestuur. In deze vergaderingen legt het College van Bestuur verantwoording af van het gevoerde beleid en worden nieuwe beleidsvoorstellen door de Raad van Toezicht getoetst aan de wettelijke en-of de door de school gestelde kaders, waarna ze worden goedgekeurd of afgekeurd.
De kerntaken van de bestuurder(s) zijn de vaststelling en uitvoering (deels) van het beleid op onderwijskundig, personeel, financieel en materieel gebied.
De kerntaken van de toezichthouders zijn controlerend van aard. Identiteit, kwaliteit en financiële status worden getoetst aan de gestelde kaders vanuit overheid en de eigen organisatie, waarna de toezichthouder wel of niet zijn goedkeuring uitspreekt.
Het CvB stelt het beleid voor de scholen en de dienst vast in samenspraak met het management. Eén van de leden van het CvB is tevens voorzitter van het managementteam. Leden van het managementteam zijn verder de beide schoolleiders, de teamleider van de ambulante dienst en de bovenschools zorgmanager.

Schoolleiders en Teamleider
De school- en teamleiders zijn belast met de dagelijkse leiding van resp. de scholen en de dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding (op de scholen en van de dienst) en dragen de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van het totale schoolgebeuren of van alle activiteiten binnen de dienst. Hoofdtaak is het aansturen van de processen en het leiding geven aan de teamleden. De schoolleiders en de teamleider leggen verantwoording van hun werk af aan het College van Bestuur.

10-02-2021
Sneeuw

Het heeft gesneeuwd en de zon schijnt! Dan is het natuurlijk prachtig om foto's te maken. [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
26-07-2021
Zomervakantie

maandag 26-07 t/m vrijdag 03-09 [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!