SBO Samuël

Hartelijk welkom op de pagina van SBO Samuël. Onze school is één van de Speciale Scholen Kapelle (SKK). Ook (V)SO Eben-Haëzer hoort hierbij. SBO Samuël is een school voor Basisonderwijs (groep 3 t/m 8). De leerlingen hebben in het algemeen leer- en/of gedragsproblematiek en/of psychiatrische problemen. Voor hen kan (tijdelijk) geen passend onderwijs geboden kan worden op de basisscholen in het samenwerkingsverband. Veel kinderen op onze school hebben een beneden gemiddelde intelligentie, een behoorlijke groep heeft een zogeheten gemiddelde intelligentie en enkele kinderen juist een hogere intelligentie.

Het niveau van het lesstofaanbod wordt per leerling afgestemd op het te verwachten uitstroomniveau in het OPP. De kinderen werken bij rekenen, lezen en spelling in een niveaugroep, dat per vak kan verschillen. Instructies voor rekenen, lezen en spelling kunnen zowel klassikaal, als in een klein groepje en/of individueel aan de instructietafel gegeven worden. We clusteren kinderen binnen de eigen groep in niveaustromen. Het SBO kent geen kinderen die uitsluitend individueel onderwijs ontvangen.

Niveaustromen
De leerstof wordt zoveel mogelijk op het eigen niveau van de leerling aangeboden en voor hem op maat gemaakt. In het OPP staan de onderwijsbehoeften van het kind centraal. Wij maken daarbij gebruik van leerlijnen die een goede start in het voortgezet onderwijs mogelijk maken en dus afgestemd zijn op het te bereiken uitstroomniveau. We werken met een zogeheten PRO-stroom, LWOO-stroom, VMBO-stroom en een HAVO/VWO-stroom. Het kind dat tot en met groep 8 een bepaalde stroom heeft gevolgd, kan het jaar daarop prima aansluiten in het voortgezet onderwijs in het Praktijkonderwijs, in het VMBO al dan niet met LWOO of op HAVO/VWO.

Er is dus steeds sprake van differentiatie en afstemming op de mogelijkheden van de leerling. Bij het niveauwerk werken we niet alleen aan hiaten, maar ook aan verdieping voor de meer begaafden. We bewaken de eisen van de ontwikkelingslijn en dagen de kinderen uit, maar wij zijn er ook alert op dat we hen niet overvragen. Bij de resultatenbesprekingen (twee keer per jaar) wordt bekeken hoe het kind functioneert in de niveaustroom. Presteert een kind twee opeenvolgende periodes flink boven verwachting, dan is opstroom naar een hoger niveau meestal mogelijk, bij technisch lezen al naar één keer. Functioneert een leerling onder de maat, dan komt het in principe in aanmerking voor extra ondersteuning. Levert de extra ondersteuning onvoldoende resultaat op, dan komt een lagere niveaustroom in beeld.

Zelfstandig werken
Op onze school leren we kinderen (na instructie) zelfstandig te werken en versterken we daarmee leerkracht/OA-er-onafhankelijk gedrag. Ook is er aandacht voor samenwerken. Het werk van de les staat op het smartboard. Ook hebben de kinderen zicht op het dag rooster. Om de zelfstandigheid te bevorderen worden kinderen niet op “hun wenken bediend” als ze een vraag hebben tijdens zelfstandig werken. We leren ze omgaan met uitgestelde aandacht en helpen de kinderen pas verder als we een hulpronde lopen door de klas. Tot die tijd proberen kinderen het eerst zelf, vraagt het eventueel hulp aan een groepsgenoot of ze doen een opdracht die wel lukt.
Tijdens het zelfstandig werken heeft het klassenteam mogelijkheden om kinderen (extra) instructie te geven aan de instructietafel. Dat kan in een klein groepje of individueel.Als het nodig is bieden wij een kind de mogelijkheid om, (tijdelijk) op een prikkelarme werkplek te werken.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn wij op SBO Samuël gestart met inclusieve, gemêleerde groepen. Hiervoor zijn de vroegere afdelingen SBO regulier en SBO+ gefuseerd. In elke klas zitten kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) SBO en kinderen met een TLV SBO++ (=SO gedrag).

Ons landelijk samenwerkingsverband passend onderwijs Berseba stimuleert de ontwikkeling van inclusief onderwijs. Deze ontwikkeling sluit prima aan bij wat wij als school willen: onze slogan is niets voor niets: “Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet.” Wij zijn voor “normalisering”. Alle kinderen doen mee met het programma van de klas, behalve als wij er van overtuigd zijn dat het nog niet lukt. Wij kijken uiteraard wel gericht welke specifieke onderwijsbehoeften er zijn, maar focussen ons niet zozeer op diagnoses. Zo waken wij ervoor dat er voor een kind op voorhand al zaken gefaciliteerd worden, omdat het nu eenmaal een diagnose heeft.

Wij benaderen leerlingen als kinderen en niet als iemand met bijvoorbeeld een vorm van autisme, ADHD, dyslexie of moeilijk verstaanbaar gedrag. De classificatie mag immers nooit een excuus zijn om iets niet te hoeven of te kunnen. Het geeft wel handvatten om onderwijsbehoeften te formuleren met als doel om de problemen te overwinnen, er mee leren om te gaan of om die te compenseren. Wij bieden onze kinderen begeleiding, aandacht en extra ondersteuning. Wij willen de kinderen veel leren. Daarbij is het ontwikkelingsperspectief (OPP) van een kind een belangrijke leidraad.

Wij geloven erin dat kinderen elkaar in een meer inclusieve klas positief kunnen beïnvloeden door het zien van gewenst gedrag, goede werkhouding en leergierigheid. In de praktijk zien we ook dat dit gebeurt.

Uiteraard zitten er voorwaarden aan de een inclusieve SBO:

  • Wij streven naar een school waar kwaliteit met hoofdletters staat geschreven. Dat is een voortdurend proces van verbeteren.
  • Alle klassen bestaan in principe uit maximaal 15 leerlingen.
  • Alle dagdelen is er naast de leerkracht ook een OA-er of RT-er in de groep.
  • Alle kinderen worden adequaat uitgedaagd qua leerstof.
  • De (sociale) veiligheid moet gewaarborgd zijn.

Wij werken eraan dat uw kind zich thuis voelt op onze school. Wij hopen uiteraard op een goede samenwerking met u. Een kind ontwikkelt zich immers het beste, zowel op het gebied van de leren als op sociaal-emotioneel terrein, als een kind het merkt dat wij als school en ouders samen om hem heen staan. Het is onze wens dat het onderwijs door de Heere gezegend mag worden tot Zijn eer en tot welzijn van onze kinderen.

Samuël nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haëzer en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen. (1 Samuël 7:12)

Op deze pagina vind u specifieke informatie van SBO Samuël. Specifieke informatie van (V)SO Eben-Haëzer en/of de Dienst Ambulante Begeleiding kunt u op hun eigen pagina terug vinden. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar onze home pagina (Bovenaan deze pagina kunt u de andere pagina’s selecteren).

Indien u meer informatie wenst, nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen!

31-05-2024
Elk stukje telt!

Vandaag kwam de kinderraad van gemeente Kapelle op bezoek bij SBO Samuël. De kinderraad v [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!