Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor bovenschoolse en schoolspecifieke aangelegenheden. Aansluitend op de visie van het bestuur op de (GMR) heeft het bestuur de ouders gevraagd om instemmingsrecht om te mogen buigen tot adviesrecht. Meer dan tweederde van de ouders staat achter dit besluit.

De officiële stukken zijn vastgesteld en getekend door bestuur (en GMR). De statuten, het reglement, de notulen en dergelijke kunt u inzien op school. In de schoolgids en hieronder vindt u de namen en een foto van de GMR-leden. De vergadercyclus van de GMR, het bestuur en de directie zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd om zo te komen tot een efficiënte en goede samenwerking. De GMR wil er zijn om in een vroeg stadium het bestuur en de directie bij het uit te voeren beleid en de lopende gang van zaken van advies te voorzien. De houding van de GMR kenmerkt zich door opbouwend en constructief mee te denken in de schoolorganisatie. Door na elke vergadering één agendapunt uit te werken richting personeel en ouders, proberen we zo dicht mogelijk bij hen te staan en transparant te zijn. Dit wordt geplaatst in de bestaande nieuwsbrief vanuit de scholen. Met elkaar zoeken we naar het beste voor onze leerlingen, ouders en collega’s!

Leden GMR:
Oudergeleding (V)SO:  mevr. A.W.M. van Duijn en mevr. K.A.T.J. van Twillert
Personeelsgeleding (V)SO: mevr. D.J. Guiljam (algemeen adjunct) en mevr. K.I. Van Beveren
Oudergeleding SBO: mevr. S.M. Kik, mevr. N.P. van Moort en mevr. C. van der Vliet
Personeelsgeleding SBO: mevr. J. Joosse (secretaris), mevr. J.P. Quist (voorzitter) en mevr. C.J. van Steenis

Correspondentie: zie contactgegevens school of j.joosse@sbossk.nl

 

 

 

 

21-09-2022
BHV'ers in actie

Op woensdag 21 september 2022 hebben de BHV'ers/EHBO'ers van beide scholen een herhalingsc [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!