Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor bovenschoolse en schoolspecifieke aangelegenheden. Aansluitend op de visie van het bestuur op de (GMR) heeft het bestuur de ouders gevraagd om instemmingsrecht om te mogen buigen tot adviesrecht. Meer dan tweederde van de ouders staat achter dit besluit.

De officiële stukken zijn vastgesteld en getekend door bestuur (en GMR). De statuten, het reglement, de notulen en dergelijke kunt u inzien op school. In de schoolgids en hieronder vindt u de namen en een foto van de GMR-leden. De vergadercyclus van de GMR, het bestuur en de directie zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd om zo te komen tot een efficiënte en goede samenwerking. De GMR wil er zijn om in een vroeg stadium het bestuur en de directie bij het uit te voeren beleid en de lopende gang van zaken van advies te voorzien. De houding van de GMR kenmerkt zich door opbouwend en constructief mee te denken in de schoolorganisatie. Door na elke vergadering één agendapunt uit te werken richting personeel en ouders, proberen we zo dicht mogelijk bij hen te staan en transparant te zijn. Dit wordt geplaatst in de bestaande nieuwsbrief vanuit de scholen. Met elkaar zoeken we naar het beste voor onze leerlingen, ouders en collega’s!

Leden GMR:
Oudergeleding (V)SO: mevr. E. de Voogd en mevr. C.D. Bakker
Personeelsgeleding (V)SO: mevr. D.J. Guiljam (algemeen adjunct) en dhr. H.K.J. Weststrate
Oudergeleding SBO: Dhr. NLJ Bouwman en mevr. K.A.T.J. van Twillert
Personeelsgeleding SBO: mevr. J. Joosse (secretaris), mevr. J.P. Quist (voorzitter) en mevr. C.J. van Steenis

Correspondentie: zie contactgegevens school of j.joosse@specialescholenkapelle.nl

 

14-11-2019
De foto's van het schoolkamp staan online!

De foto's van het schoolkamp staan online (https://www.specialescholenkapelle.nl/sbo/beeld [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
19-12-2019
Kerstviering

De kerstviering van SBO Samuël zal gehouden worden in de Petrakerk te Kapelle. Aanvang: 1 [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!